Infolinia: Tel: +48 32 322 61 31
mail: office@kryzaplast.com.pl

Naszą główną usługą jest budownictwo wodne i inżynieria sanitarna. Jesteśmy w stanie m.in. zaprojektować i wybudować sieć wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, kanalizację sanitarną i deszczową, elektrownię wodną, zbiorniki retencyjne i odparowujące, piaskowniki, drogi leśne oraz płyty postojowe. Poniżej znajduje się wykaz zrealizowanych inwestycji wraz ze szczegółami wykonanych prac.

Inżynieria sanitarna

Inżynieria sanitarna
 • Przebudowa rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – rozbudowa o strefę wejś

  1. Przebudowa rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – rozbudowa o strefę wejścia (port wodny), budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Infrastruktura drogowa i techniczna.
  Zakres:
  - budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz500
  - budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE Dz450
  - budowa pompowni kontenerowej  Q = 205 dm3/s
  - budowa rurociągu tłocznego wód kopalnianych z rur PE Dz160
  - budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz315, Dz250 i Dz200
  - budowa sieci wodociągowej

  Realizacja: wrzesień 2015
 • Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Ożarowicach, Mierzęcicach i Brynicy

  Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; pn „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”
  Zadanie w systemie zaprojektuj wybuduj.

  - zaprojektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni
  - budowa sieci grawitacyjnych
  - budowa sieci  tłocznej
  - budowa wodociągu
  - budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu
  - odtworzenie konstrukcji dróg i chodników

  Zleceniodawca: Gmina Ożarowice, Miasto Miasteczko Śląskie (zakres Sołectwa Brynica ), Gmina Mierzęcice
  Okres realizacji: 2011 - 2015
 • Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w Ożarowicach

  Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; pn „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”

  - wykonanie projektu oczyszczalni ścieków
  wykonanie budynku administracyjnego
  - wykonanie budynku socjalno-technicznego
  - wykonanie zbiorników
  - wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
  - wykonanie sieci międzyobiektowych
  - montaż urządzeń
  - wykonanie pompowni ścieków
  - wykonanie zasilania oczyszczalni linia SN
  - wykonanie instalacji i sieci technologicznych
  - wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA 
  - wykonanie dróg wewnętrznych i placów
  - wykonanie drogi dojazdowej
  - wykonanie umocnienia wylotu do rzeki
  - rozruch technologiczny

  Zleceniodawca: Gmina Ożarowice, Miasto Miasteczko Śląskie (zakres Sołectwa Brynica ), Gmina Mierzęcice
  Okres realizacji: 2011r. – 2014r.
 • Roboty kanalizacyjne wraz z budową przepustów pod koroną drogi – DK78

  Nazwa zadania: „Remont drogi krajowej DK 78, odcinek Tąpkowice - Nowa Wieś od km 89+240 do km 94+300”

  - budowa kanalizacji deszczowej Ø400 mm
  - budowa przepustów skrzynkowych
  - budowa przepustów z rur żelbetowych
  - brukowanie wlotów/wylotów przepustów

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji:  2012r.
 • Roboty kanalizacyjne – budowa kanału T1

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki odcinek węzeł „Bełk” (bez węzła) – węzeł „Świerklany” km 534+785 – 548+897 - budowa kanału T1”

  - wykonanie kanalizacji 
  - ułożenie studni
  - wykonanie przepustów rurowych wraz z umocnieniem wlotu/wylotu
  - umocnienie rowu płytami ażurowymi
  - umocnienie materacami gabionowymi
  - humusowanie

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.+ HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji: 2012r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Budowa Autostrady A1 Pyrzowice - Piekary

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 odcinek Pyrzowice ( z węzłem) – Piekary Śląskie ( z węzłem) od km 474+350 do km 490+427”

  - budowa kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych Ø160
  - budowa kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych Ø160mm – Ø900mm
  - budowa kanalizacji deszczowej z rur stalowych Ø323,9mm – Ø1220mm
  - wykonanie przewiertów
  - montaż urządzeń oczyszczających wody opadowe
  - odspajanie gruntów skalistych
  - zabicie ścianki szczelnej

  Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2010r. –2012r.
 • Budowa Autostrady A1 węzeł „Bełk” – węzeł „Świerklany”

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 Sośnica Gorzyczki odcinek węzeł „Bełk” (bez węzła) – węzeł „Świerklany” km 543+785 – 548+897”

  - budowa kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych Ø160mm – Ø1200mm
  - budowa kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych Ø90mm – Ø400mm
  - budowa i przebudowa sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Ø40mm – Ø500mm
  - budowa sieci wodociągowej z rur stalowych Ø1220mm
  - budowa pompowni przeciwpożarowej
  - wykonanie przewiertów

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o. + HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji: 2008r. –2011r.
 • Sieci wodociągowe – Węzeł Sośnica autostrada A1 i A4

  Nazwa zadania: „Budowa węzła SOŚNICA na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w km 517+980,04.”

  - przebudowa i budowa sieci wodociągowej przemysłowej,
  - przebudowa i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej,


  Zleceniodawca: J&P AVAX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2008r. –2009r.
 • Przełożenie kanalizacji deszczowej – Fokus Park Gliwice

  Nazwa zadania: „Wykonanie tymczasowego przełożenia kanalizacji deszczowej  1000 położnego na terenie budowy Fokus Park Gliwice przy ul. Jagielońskiej /Piwnej / Mitręgi / Szarej.” 

  - budowa kanalizacji z rur żelbetowych Ø1000mm na ławie betonowej
  - budowa studni żelbetowych

  Zleceniodawca: Focus Park Gliwice Sp. z o.o. Warszawa
  Okres realizacji: 2008r.
 • Budowa kanalizacji ul. Wodzisławska w Żorach

  Nazwa zadania: Kontakt nr 3 – Modernizacja i przebudowa ul. Wodzisławskiej w Żorach. Część A, Zadanie A.III.1 oraz A.III.1a

  - budowa kanalizacji sanitarnej Ø110mm – Ø250mm
  - budowa zbiornika Ø1500
  - budowa przepompowni ścieków DN 1500, Q=4,8 l
  - budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
  - budowa sieci wodociągowej
  - budowa przepompowni wody wraz z wyposażeniem
  - budowa i odtworzenie nawierzchni

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Żory
  Okres realizacji: 2007r. –2008r.
 • Przebudowa DW 932 ul. Wodzisławska w Żorach

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej 932 (ul. Wodzisławska) w ramach realizacji projektu: „Poprawa warunków bezpieczeństwa na DW 932 i DW935 na obszarze miasta Żory.”

  - przebudowa i wzmocnienie nawierzchni - droga KR-4
  - remont i budowa chodników z kostki betonowej
  - budowa kanalizacji Ø160mm – Ø400mm
  - montaż separatora i osadnika
  - wykonanie oświetlenia ulicznego 

  Zleceniodawca: Gmina Miejska Żory
  Okres realizacji: 2007r. –2008r.
 • Zaprojektowanie wraz z wykonaniem gospodarki wodno-ściekowej - Mierzęcice

  Nazwa zadania: „Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych w Mierzęcicach.”
  Zadanie w systemie zaprojektuj wybuduj.

  - wykonanie projektu
  - budowa kanalizacji Ø200mm – Ø400mm
  - budowa pompowni ścieków
  - budowa nawierzchni dróg bitumicznych - KR-1i KR-3
  - nawierzchnie z kostki betonowej
  - wzmocnienie podłoża gruntowego
  - plantowanie, humusowanie wraz z obsianiem trawą

  Zleceniodawca: Urząd Gminy Mierzęcice
  Okres realizacji: 2007r. – 2008r.
 • Roboty kanalizacyjne – Budowa obwodnicy BYTOMIA

  Nazwa zadania: „Budowa Bytomskiego Odcinka Północnej Obwodnicy Aglomeracji Górnośląskiej, etap II”

  - budowa kanalizacji Ø200mm – Ø500mm
  - montaż urządzeń oczyszczających
  - wykonanie przepustów żelbetowych

  Zleceniodawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2006r. –2008r.
 • Sieci wodociągowe – plac Grunwaldzki we Wrocławiu

  Nazwa zadania: „Przebudowa Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu Drogi krajowej nr 8, zadanie II.”

  - budowa magistrali wodociągowej z rur stalowych Ø813mm
  - budowa magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Ø400mm

  Zleceniodawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2006r. –2008r.
 • Roboty wodno – kanalizacyjne przy budowie obwodnicy - Dobrodzień

  Nazwa zadania: „Budowa obwodnicy miasta Dobrodzień”
  Etap I (projekt zamienny od 2 + 200,00 do 2 + 583,10) w ciągu drogi krajowej nr 46  Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny.
  Etap II (odcinek od ul. Opolskiej do drogi wojewódzkiej Nr 901, km 0+115.00 - km 3+952.25) w ciągu drogi krajowej Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny.

  - budowa kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych Ø160mm – Ø800mm
  - budowa kanalizacji z rur stalowych Ø220mm – Ø1016mm
  - budowa sieci wodociągowej Ø40mm – Ø225mm
  - budowa przepustów drogowych z rur żelbetowych
  - budowa zbiorników retencyjnych – 3szt.

  Zleceniodawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2005r. -2006r.
 • Budowa kolektora deszczowego – ul. Ściegiennego w Katowicach

  Nazwa zadania: „Budowa kolektora deszczowego DN1000 w ul. Żelaznej, przekroczenia ul. Chorzowskiej (przewiert) oraz przebudowa ul. Ściegiennego w Katowicach.”

  - budowa kanalizacji deszczowej Ø700mm – Ø1200mm
  - budowa kanalizacji sanitarnej Ø315mm – Ø630mm
  - mikrotuneling rurą Ø1000mm i  Ø1200mm
  - budowa sieci wodociągowej Ø63mm – Ø225mm
  - budowa gazociągu
  - budowa ciepłociągu
  - montaż urządzeń podczyszczających
  - roboty drogowe (ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu, ułożenie chodnika z kostki)

  Zleceniodawca: Nowe Centrum Sp. z o.o. Katowice
  Okres realizacji: 2005r.
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przewiertów - Pyrzowice

  Nazwa zadania: „Budowa Drogi Ekspresowej S-1 Pyrzowice - Podwarpie, Etap II km 1+558,35 – km11+004,56.”Projekt PHARE PL 0008.05.04.

  - budowa kanalizacji Ø200 mm – Ø1200 mm
  - ułożenie rur stalowych izolowanych Ø300 mm – Ø1400mm
  - wykonanie przewiertów Ø280mm – Ø813mm
  - budowa wodociągu Ø110mm – Ø400mm

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
  Okres realizacji: 2005r. – 2006r.
 • Sieci wodociągowe magistralne – Szczecin

  Nazwa zadania: „Budowa magistrali dostarczającej wodę do Miasta Szczecin”.  PROJEKT nr 2000/PL/16/P/PE/016-05/06

  - budowa magistrali wodociągowej Ø700mm z żeliwa sferoidalnego
  - budowa magistrali wodociągowej Ø400mm z rur PE

  Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
  Okres realizacji: 2004r. –2007r.
 • Budowa kanalizacji tłocznej – Łaziska Górne

  Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią P3 przy ul. Rybnickiej oraz fragmentu kanalizacji sanitarnej X etapu na odcinku P3 do Sa1A”

  - budowa kanalizacji Ø300mm, Ø400mm
  - budowa przepompowni ścieków
  - wykonanie przewiertów 
  - odtworzenie nawierzchni ulic
  - ułożenie chodnika z kostki wraz z podbudową oraz z pełną rekultywacją terenu
  - wykonanie obiektów małej architektury
  - ułożenie kabla monitorującego w rurze ochronnej

  Zleceniodawca: Urząd Miejski Łaziska Górne
  Okres realizacji: 2004r.
 • Budowa wodociągu magistralnego – Budowa Autostrady A4 węzeł „Wirek” – węzeł „Batorego”

  Nazwa zadania: Budowa Autostrady A4, odcinek węzeł WIREK – węzeł BATOREGO km 325+233 – km 331+470”

  - budowa sieci wodociągowej magistralnej z rur z żeliwa sferoidalnego 2 x Ø1200mm
  - budowa wodociągu Ø500mm
  - wykonanie przewiertów
  - wykonanie tunelu przełazowego dla wodociągu
  - wykonanie komór i bloków żelbetowych

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.HOLDING Katowice
  Okres realizacji: 2002r. –2004r.
 • Budowa kanalizacji – węzeł Podwarpie

  Nazwa zadania: „Droga do lotniska w Katowicach, etap I. Budowa węzła Podwarpie i remont drogi krajowej Nr 1.

  - budowa kanalizacji Ø200 - Ø1000 mm

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Katowicach
  Okres realizacji: 2003r. –  2005r.
 • Przejście rurociągami tłocznymi pod drogą- Ruda Śląska

  Nazwa zadania: Wykonanie przejścia rurociągami tłocznymi pod projektowanym pasem Autostrady A4.

  - ułożenie rury osłonowej stalowej z przeciąganiem rurociągów tłocznych 4 x PE
  - wykonanie komór żelbetowych wraz  z uzbrojeniem

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ruda Śląska
  Okres realizacji: 2002r. –2003r.
 • Budowa sieci wodociągowej – Ruda śląska

  Nazwa zadania: Budowa wodociągu na ul. Górnośląskiej, Traugutta, Burszki w Rudzie Śląskiej

  - budowa sieci wodociągowej

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ruda Śląska
  Okres realizacji: 2001r. – 2002r.  
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie BROWARU TYCHY w Tychach

  Nazwa zadania: Budowa wodociągu na terenie BROWARU TYCHY w Tychach

  - budowa sieci wodociągowej

  Zleceniodawca: KOMPANIA PIWOWARSKA Poznań
  Okres realizacji: 2001r. – 2002r.
 • Budowa kanalizacji – DTŚ Katowice

  Nazwa zadania: Budowa Trasy Średnicowej w Katowicach (centrum)

  - wykonanie kanalizacji z rur żelbetowych BETRAS Ø 1400
  - wykonanie przewiertu rurami stalowymi osłonowymi Ø 2220mm wraz z rurą ochronną Ø 2020mm
  - wykonanie komór żelbetowych

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. – HOLDING  Katowice
  Okres realizacji: 2001r. –2002r.
 • Budowa wodociągu – Elektrownia Łaziska

  Nazwa zadania: Budowa wodociągu na terenie Elektrowni Łaziska w Łaziskach

  - budowa wodociągu

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. ELEKTRO  Łaziska Górne
  Okres realizacji: 2001r.
 • Budowa wodociągu wraz z tunelem żelbetowym -Autostrada A-4 Kraków

  Nazwa zadania: „Autostrada A-4, Południowa Obwodnica Krakowa, odc. I ul. Kąpielowa km 418+130 – Potok Malinówka km 424+000”

  - budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego
  - budowa tunelu żelbetowego pod Autostradą A4

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. – HOLDING  Katowice
  Okres realizacji: 2000r. –2002r.
 • Budowa wodociągu, kanalizacji oraz zbiorników retencyjno-oczyszczających -Autostrada A-4 Kraków

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A4, Południowa Obwodnica Krakowa – odcinek I”

  - budowa wodociągu z żeliwa sferoidalnego
  - budowa kanalizacji
  - zbiorniki żelbetowe retencyjno-oczyszczające
  - tunel żelbetowy
  - bloki oporowe

  Zleceniodawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2000r. –2002r. 

Naszą główną usługą jest budownictwo wodne i inżynieria sanitarna. Jesteśmy w stanie m.in. zaprojektować i wybudować sieć wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, kanalizację sanitarną i deszczową, elektrownię wodną, zbiorniki retencyjne i odparowujące, piaskowniki, drogi leśne oraz płyty postojowe. Poniżej znajduje się wykaz zrealizowanych inwestycji wraz ze szczegółami wykonanych prac.

Elektrownie

Elektrownie
 • Wykonania odcinka rurociągu wody zdekarbonizowanej dla Tauron Wytwarzanie Serwis sp. z o.o.

  Nazwa zadania : "Wykonanie przebudowy rurociągu fi500 wody zdekarbonizowanej między blokiem 11 i 12 225MW na odcinku 120m na terenie Elektrowni Łaziska"

  - wykonanie przebudowy rurociągu fi 560

  Zleceniodawca : TAURON WYTWARZANIE SERWIS SP. Z O.O.
 • Mała Elektrownia Wodna – Zawadzkie

  Nazwa zadania: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Mała Panew w Zawadzkiem”

  - wykonanie budowli elektrowni wodnej pod turbinę Archimedesa
  - wykonanie żelbetowego kanału odprowadzającego wodę
  - wykonanie ścianek szczelnych
  - roboty umocnieniowe w korycie rzeki
  - wykonanie przyłącza energetycznego
  - wykonanie konstrukcji dachu oraz elementów stalowych

  Zleceniodawca: EKO PRĄD I. KAMIŃSKA K. BUSSEK SPÓŁKA JAWNA Mikołów
  Okres realizacji: 2014-2015
 • Mała Elektrownia Wodna - Kędzierzyn Koźle

  Nazwa zadania: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Kędzierzyn Koźle na rzece Odrze”

  - budowa bloku elektrowni
  - budowa wlotu elektrowni
  - budowa niecki wpadowej
  - wykonanie ścianek szczelnych
  - naprawa umocnień brzegowych kamiennych i żelbetowych rzeki Odry
  - wykonanie i montaż zbrojenia

  Zleceniodawca: ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Okres realizacji: 2011r. –2013 r.

Naszą główną usługą jest budownictwo wodne i inżynieria sanitarna. Jesteśmy w stanie m.in. zaprojektować i wybudować sieć wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, kanalizację sanitarną i deszczową, elektrownię wodną, zbiorniki retencyjne i odparowujące, piaskowniki, drogi leśne oraz płyty postojowe. Poniżej znajduje się wykaz zrealizowanych inwestycji wraz ze szczegółami wykonanych prac.

Roboty hydrotechiczne i wodno-melioracyjne

Roboty hydrotechiczne i wodno-melioracyjne
 • Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu – etap I: wykonanie odwo

  Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu – etap I: wykonanie odwodnienia terenu w postaci zbiornika retencyjnego i studni chłonnych”
   
  - odwodnienie terenu w postaci zbiornika retencyjnego ze studniami chłonnymi
  - wyprofilowanie terenu hamujące spływ wód opadowych w kierunku sąsiadujących z inwestycją ogródków działkowych
  - wykonanie trawników wokół zbiornika retencyjnego i wyprofilowanego terenu
   
  Zleceniodawca: Gmina Suszec
  Okres realizacji: 2015r.
 • Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony

  Nazwa zadania: „Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy”
   
  Remont skarp brzegowych zbiornika wodnego , w szczególności obejmujący :
  1) brzeg północny, łączna długość remontowanych skarp 1245m w tym:
     - pełne umocnienie materacami siatkowo kamiennymi 1135m
     - 110m umocnienie biologiczne ,
     - geosiatka 2x2 cm na pow. materaców 11350m2,
     - materace siatkowo kamienne 2x6  - 946 szt.
     - kamień łamany do wypełnienia materaców 2611m3 , do rowka kotwiącego 956m3, do narzut  w stopie skarpy 851m3
  2) brzeg południowy ,łączna długość  remontowanych skarp 266m w tym:
     - geosiatka na pow. materaców 2660m2,
     - materace siatkowo kamienne 226szt.
     - kamień łamany do wypełnienia materaców 213m3 , do rowka kotwiącego 261m3, do narzutu w stopie skarpy 200m3
   
  Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Okres realizacji: 2015 r.
 • Roboty hydrotechniczne na rzece Przemsza

  Nazwa zadania: „Naprawa i umocnienie budowli siatkowo-kamiennych kanału zrzutowego rz. Przemszy do zbiornika Kuźnica Warężyńska – odcinek droga serwisowa – zbiornika zniszczonego w okresie powodzi maj-czerwiec 2010 r.”

  - zabicie ścianek szczelnych z grodzic G62
  - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych
  - wykonanie płaszcza żelbetowego koryta z betonu hydrotechnicznego
  - montaż taśm dylatacyjnych

  Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Okres realizacji: 2013r.
 • Budowa zbiornika retencyjnego - Zawadzkie

  Nazwa zadania: „Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa zbiorników retencyjnych dla zadań 09,10,11,12,13,15,16. ZADANIE NR 16”

  - budowa ziemnego zbiornika retencyjnego o powierzchni 0,19 ha
  - budowa mnicha
  - wykonanie placu postojowego o nawierzchni tłuczniowej
  - wykonanie przepustu z rur PP

  Zleceniodawca: Nadleśnictwo Zawadzkie
  Okres realizacji:  2012r.
 • Roboty wodno-melioracyjne – ciek okresowy „I”

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki odcinek węzeł „Bełk” (bez węzła) – węzeł „Świerklany” km 534+785 – 548+897 – ciek okresowy „I””

  - roboty ziemne – wykonanie wykopu
  - wykonanie nasypu z łupka
  - umocnienie rowu płytami ażurowymi
  - humusowanie

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.+ HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji:  2012r.
 • Dostosowanie rozwiązań projektowych w zakresie ochrony przyrody przy budowie autostrady A1

  Nazwa zadania: Dostosowanie istniejących rozwiązań projektowych do nowych wymagań w zakresie ochrony przyrody w ramach budowy autostrady A1, odcinek węzeł „BEŁK” (bez węzła) – węzeł „Świerklany”, od km 534÷785 do km 548÷897”

  - roboty ziemne
  - wykonanie dojść do półek z koszy gabionowych
  - humusowanie
  - darniowanie skarp
  - umocnienie rowu otoczakami w warstwie betonu
  - zabezpieczenie skarp cieków pod i nad poziomem wody

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  Okres realizacji:  2012r.
 • Regulacja potoku Ożarowickiego

  Nazwa zadania: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu odwodnienia w rejonie węzła „Lotnisko” w ciągu drogi S-1 w km 1+833,84 wraz z wykonaniem wzmocnienia podłoża w ciągu drogi S-1 od km 0+300 do km 0+900, od km 0+980 do km 1+350, od km 1+980 do km 2+158”

  - roboty ziemne
  - ułożenie maty kokosowej
  - umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi
  - wykonanie narzutu kamiennego
  - wykonanie drewnianej palisady
  - umocnienie ażurami
  - ułożenie darniny
  - przepusty

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji:  2011r. – 2012r.
 • Budowa zbiorników retencyjno- oczyszczających – budowa Autostrady A1 odc. Pyrzowice - Piekary

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 odcinek Pyrzowice ( z węzłem) – Piekary Śląskie ( z węzłem) od km 474+350 do km 490+427”

  - Budowa zbiorników retencyjno- oczyszczających
  • roboty ziemne
  • zabicie ścianek szczelnych
  • ułożenie maty bentonitowej
  • wykonanie konstrukcji zbiornika z żelbetu i prefabrykowanych płyt żelbetowych
  • roboty brukarskie
  • wykonanie wlotu/wylotu
  • wykonanie izolacji
  • zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

  Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2010r. –2012r.
 • Zabezpieczenie skarp wykopu za pomocą koszy gabionowych

  Nazwa zadania: „Budowa Autostrady A1 Sośnica – Gorzyczki odcinek węzeł „Bełk” (bez węzła) – węzeł „Świerklany” km 534+785 – 548+897.”
  Zabezpieczenie skarpy wykopu za pomocą koszy gabionowych

  - roboty ziemne
  - zabezpieczenie skarp koszami gabionowymi
  - zabezpieczenie nawierzchni geowłókniną

  Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o.o.+ HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Pruszków
  Okres realizacji: 2010r. –2011r.
 • Budowa zbiorników retencyjno -oczyszczających - Pyrzowice

  Nazwa zadania: „Budowa Drogi Ekspresowej S-1 Pyrzowice - Podwarpie, Etap II km 1+558,35 – km11+004,56.”Projekt PHARE PL 0008.05.04.

  - budowa zbiorników retencyjno-oczyszczających  – 11szt.
  - montaż urządzeń podczyszczających
  - zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wraz z ogrodzeniem

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
  Okres realizacji: 2005r. – 2006r.
 • Zbiornik retencyjny – potok Ślepiotka w Katowicach

  Nazwa zadania: „Zbiornik Retencyjny wód deszczowych przed wylotem do potoku Ślepiotka w Katowicach.”

  - ułożenie płyt prefabrykowanych ażurowych
  - wykonanie jazu żelbetowego
  - wykonanie wału ziemnego z rdzeniem iłowym i ekranem
  - ułożenie cieku z elementów betonowych
  - ułożenie chodnika z kostki brukowej
  - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
  - wykonanie elementów małej architektury
  - wykonanie zasilania i oświetlenia ulicznego
  - wykonanie przyłącza wodociągowego 

  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice
  Okres realizacji:  2005r. –2006r.
 • Budowa piaskownika i zbiornika odparowującego – MOP III Wirek

  Nazwa zadania: „Budowa parkingów na MOP-ach przy autostradzie A-4 Wrocław – Katowice wraz z remontem nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i 88” – „MOP III Wirek”

  - roboty ziemne
  - budowa piaskownika
  - budowa zbiornika odparowującego

  Zleceniodawca: NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o. Wrocław
  Okres realizacji: 2005r.
 • Budowa zbiorników retencyjno – oczyszczających – węzeł Podwarpie

  Nazwa zadania: „Droga do lotniska w Katowicach, etap I. Budowa węzła Podwarpie i remont drogi krajowej Nr 1.

  - budowa zbiorników retencyjno – oczyszczających o konstrukcji betonowo ziemnej uszczelnione matami bentonitowymi – 5szt.
  - zagospodarowanie terenu wokół zbiorników

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Katowicach
  Okres realizacji: 2003r. –  2005r.

Naszą główną usługą jest budownictwo wodne i inżynieria sanitarna. Jesteśmy w stanie m.in. zaprojektować i wybudować sieć wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, kanalizację sanitarną i deszczową, elektrownię wodną, zbiorniki retencyjne i odparowujące, piaskowniki, drogi leśne oraz płyty postojowe. Poniżej znajduje się wykaz zrealizowanych inwestycji wraz ze szczegółami wykonanych prac.

Roboty Drogowe

Roboty Drogowe
 • Budowa drogi leśnej – Leśnictwo Klucze

  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Klucze”

  - Wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej
  - wykonanie przepustów z rur karbowanych
  - regulacja rowów

  Zleceniodawca: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
  Okres realizacji: w realizacji
 • Zabezpieczenie skarpy wraz z robotami naprawczymi na węźle Gliwice A1 / A4

  Nazwa zadania:  „Naprawa usterek na węźle Gliwice”

  - zabezpieczenie skarpy
  - odmulenie rowu
  - naprawa spękań poprzecznych i podłużnych jezdni
  - naprawa nieszczelności łączenia asfaltu
  - naprawa bruków
  - roboty drogowe

  Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  Okres realizacji: 2012r.
 • Budowa płyty postojowej – Port lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach

  Nazwa zadania: „Budowa płyty postojowej dla samolotów po zachodniej stronie istniejącej płyty PPS-1 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym KATOWICE w Pyrzowicach – zadanie 1.”

  - ułożenie kostki betonowej na podbudowie z kruszywa i podbudowie betonowej
  - kanalizacja deszczowa Ø100mm – Ø500mm

  Zleceniodawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa
  Okres realizacji: 2008r.
 • Ułożenie kostki brukowej - ul. Gliwicka w Katowicach

  Nazwa zadania: Budowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego Cinema City w Katowicach przy ul. Gliwickiej

  - ułożenie nawierzchni z kostki wraz z podbudową
  - ułożenie obrzeża betonowego
  - wykonanie trawników

  Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. – HOLDING  Katowice
  Okres realizacji:  2002r. –2005r.

Naszą główną usługą jest budownictwo wodne i inżynieria sanitarna. Jesteśmy w stanie m.in. zaprojektować i wybudować sieć wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, kanalizację sanitarną i deszczową, elektrownię wodną, zbiorniki retencyjne i odparowujące, piaskowniki, drogi leśne oraz płyty postojowe. Poniżej znajduje się wykaz zrealizowanych inwestycji wraz ze szczegółami wykonanych prac.

Inne

 • Remonty ogrodzeń obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na 4 zadania: : Zespół Szkół Technicz

  Nazwa zadania: Remonty ogrodzeń obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na 4 zadania: :  Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście; remont ogrodzenia przy boisku szkolnym

  -   demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach stalowych
  -   przygotowanie wykopów pod nowe słupki ogrodzeniowe
  -   budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych
  -   uporządkowanie terenu
  -   wymiana siatek polipropylenowych, bezwęzłowych na istniejącym piłkochwycie

  Zleceniodawca: Miasto Rybnik
 • Prace wykończeniowe – AGORA Bytom

  Nazwa zadania: „Budowa Centrum Handlowego AGORA –BYTOM”
  Prace wykończeniowe

  - montaż płytek ściennych i podłogowych
  - zabudowa w systemie karton-gips
  - malowanie pomieszczeń
  - roboty elektryczne
  - montaż witryn szklanych z roletami

  Zleceniodawca: Agora Bytom, Bytom
  Okres realizacji: 2010r. –2011r.
 • Przebudowa sieci gazowej n/ć - Żory

  Nazwa zadania: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Dąbrowskiego w Żorach”

  - roboty ziemne
  - ułożenie gazociągu PEHD Ø225mm
  - demontaż istniejącego gazociągu
  - montaż armatury

  Zleceniodawca: Urząd Miasta Żory
  Okres realizacji:  2010r.

Kontakt

Kontakt do Działu Budowa sieci …
Dyrektor ds. Budów, Tatiana Cwajkowska

tel: 603-849-621 mail: t.cwajkowska@kryzaplast.com.pl
Zobacz mapę dojazdu » Kontakt »